دو مسئله مهم در ارتفاع صدا

در استفاده مطلوب از ارتفاع صدا در تلاوت حداقل باید به دو مسئله توجه شود:

الف): انتخاب روش مدولاسیون متناسب ارتفاع صدا

ب): انتخاب پرده صوتی شروع تلاوت بر اساس روش مدولاسیون


تعداد بازدید: 77