دو نکته در رعایت قلقله های غیر مشدد

در رعایت قلقله های غیر مشدد حروف مستفله باء، جیم و دال باید دو مسئله مهم زیر رعایت شود:

الف): عدم آهنگ دادن به آن و عدم تنغیم صدای قلقله

ب): رعایت حالت ابین – بین بین (نه قوی و نه ضعیف)


تعداد بازدید: 84