دو نکته کیفی در خصوص تحریرها

دندانه تحریرها باید شفاف و واضح باشند. هرچقدر وضوح تحریرها بیشتر باشد از ارزش فنی بیشتری برخوردار است. تحریرها نباید همراه با التهاب و لرزش اجرا شوند.


تعداد بازدید: 45