دو پارامتر ترتیل الصلوة

ترتیل الصلوه به نرعی از ترتیل گفته می شود که در حد یک دانگ اجرا شده و از مقدار تحریرهای بسیار اندکی برخوردار است.


تعداد بازدید: 455