راه رفع تحریرهای زائد

برای رفع کشش حرکات و همچنین رفع تحریرهای زائد، بهتر است در حروف مدی، غنه ها، مدها و ساکن تحریر زد. پس از تسلط بر موارد مذکور باید تمرین نمود در حرکات کوتاه نیز توانایی تحریرزنی نیز کسب کرد. به موارد مذکور، مواضع تحریر گفته می شود.


تعداد بازدید: 591