راه مدلاسیون در مقام سگاه

در خانواده مقام سگاه، مدولاسیون معمولاً توسط مقام عراق با بستنگار صورت می گیرد. این دو نغمه چون در فاصله پنجم مقام سگاه اجرا می شوند لذا مدولاسیون کردن توسط این دو نغمه راحت تر و معروف تر است.


تعداد بازدید: 455