راه های افزایش گیرایی موسیقایی

برای افزایش گیرایی موسیقایی باید مراحل ذیل به اجرا در آید:

1 – گوش دادن قطعات مختلف

2 – ارتقاء درک از طریق چندبار شنیدن

3 – کسب حساسیت نسبت به اصوات

4 – همراه کردن شنیده های قبلی

5 – تمرین، تجربه و کنجکاوی

6 – افزایش آگاهی های شنوایی و اطلاعات در مورد صوت

7 – کسب و ایجاد شرایط یادگیری و آمادگی برای ارتباط بیشتر و بهتر موسیقایی


تعداد بازدید: 337