رعایت عوامل کیفی در طول نفس

در اجرای یک قطعه بلند (نفس طولانی) باید تحرک لازم، تنغیم قوی و حفظ کوک صدا مورد توجه قرار گیرد.


تعداد بازدید: 103