زمان نکوص لحنی

تنها زمانی قاری می تواند به مقام شروع بازگشت نکند که مقام از نظر موسیقایی اشباع شده باشد. برای مثال قاری از ترکیب عجم و حجاز در مواردی استفاده کرده است و کیفیت استفاده آن به دو حالت است: یا مقام عجم بیشتر اجرا شده است یا مقام حجاز. اگر عجم زیادتر است قاری باید مستقیماً وارد عجم شود و در مقام عجم بخواند و اگر حجاز بیشتر اجرا شده است قاری باید وارد حجاز شده و در حجاز بخواند. شناخت این مسئله راحت می باشد. به قول اهل فن می گویند که باید دید بوی کدام مقام بیشتر است و فضای کدام مقام بیشتر مانور داده شده است. اگر قاری از عجم وارد حجاز شد و در حجاز قرائت کرد به این مسئله انتقال لحنی گفته می شود نه ترکیب لحنی.


تعداد بازدید: 542