سرعت تحریرها در تدویر

سرعت تحریرها در قرائت تدویر همیشه ثابت است. کند و تند کردن تحریرها در قرائت تحقیق موضوعیت داشته و مورد استفاده قرار می گیرد. کند کردن سرعت تحریرها در تدویر باعث برهم ریختگی ترتیل و نظم قرائت خواهد شد.


تعداد بازدید: 459