سرعت تحریر

سرعت تحریر ارتباط مستقیم با سرعت اجرای تلاوت دارد.


تعداد بازدید: 64