سرمشق لحنی

برای موفقیت در مسائل کیفی لحنی باید سرمشق لحنی داشت. همانطور که در هنر خوشنویسی برای هنرآموز سرمشق و موضوع مشخص می کنند در لحن نیز قرآن آموز باید با کمک استاد سرمشق و موضوع لحنی برای خود تعیین کند و مدتی روی آن مباحث کار کند تا پیشرفت نماید. به این شیوه، تمرین موضوعی اطلاق می گردد.


تعداد بازدید: 831