سه اصل بنیادی در تقلید

در تقلید سه اصل بنیادی و اصلی وجود دارد:

الف): استماع دقیق

ب): تکرار الگوها

ج): تطابق اجرا


تعداد بازدید: 316