سه حالت کلی تمرین

تمرین کردن در سه حالت کلی قابل طرح است:

تمرین برای بازپروری آموخته های قبلی

تمرین برای حفظ و تثبیت شرایط و مهارتهای فعلی

تمرین برای ارتقاء آموخته ها و اضافه شدن مهارتهای جدید


تعداد بازدید: 348