سه عامل مهم صوت اثرگذار در لحن

سه عامل در صوت است که اثرگذار در لحن است و بدون درنظر گرفتن آن، قاری به درجه اقراء مناسب نخواهد رسید:

الف): ارتفاع صوت          ب): انعطاف صوت             ج): قدرت تحریر


تعداد بازدید: 369