سه مرحله تقلید

در تقلید سه مرحله تخصیص، تطبیق و تکمیل باید طی شود. برای پیشرفت در تلاوت باید ابتدا از یک سبک و الگو تبعیت کرد و سپس آن را در مواضع مختلف مطابقت داد و در نهایت باید در شناخت کلیه هنرهای صوتی و لحنی آن سبک به مهارت رسید که این مرحله، مرحله تکمیل می باشد.


تعداد بازدید: 375