سه مرحله در تقلید

در تقلید سه مرحله وجود دارد:

تخصیص – انتخاب سبکی خاص و تقلید محض از آن سبک

تطبیق – مطابقت دادن ردیف لحنی تقلید شده در سایر آیات

تکمیل – کامل کردن و تسلط کامل و نهایی بر سبک


تعداد بازدید: 432