سه موضوع کیفی قفلات

در اجرای قفلات باید به سه موضوع کیفی دقت شود:

الف): تحرک داشته باشد

ب): همراه با تحریر باشد

ج): تحریرها دارای حالت و فرم صوتی باشند


تعداد بازدید: 97