سه نوع نبره در لحن

در لحن سه نوع نبره وجود دارد:

الف): نبره لفظی

ب): نبره لحنی که منظور لحن بیانی است.

ج): نبره نغمی که برای کارهای تنغیمی استفاده می شود. بعضی از نبره های نغمی اگر از ملودی حذف شوند، شخصیت لحنی آن ملودی نیز تغییر خواهد کرد یا تشکیل نخواهد شد مانند حجازنوا.


تعداد بازدید: 338