سه هدف مهم در اجرای قطعات اوج

اجرای قطعات اوج در تلاوت در راستای ایجاد جذابیت، تنوع سمعی و معنا محوری مورد استفاده قرار می گیرد.


تعداد بازدید: 395