اهمیت سکوت در میان قطعات

از عوامل بسیار مهم که جذابیت تلاوت نقش دارد، سکوت میان قطعات لحنی است. سکوت جزء نغمه محسوب شده و کاهش و افزایش مقدار آن در جذابیت تلاوت اثرگذار است. مقدار سکوت ها نیز تابع قوانین خاصی که باید در جای خود به آن اشاره کرد.


تعداد بازدید: 325