شدت صدا در حروف ضعیف

توجه به شدت صدا در حروفی که جزو حروف ضعیف محسوب می شوند از موارد مهم فصاحت محسوب می شود.

 


تعداد بازدید: 64