شرط انتقال اجناس

شرط انتقال اجناس، رعایت اصل همگونی و تناسب در اجرا است.


تعداد بازدید: 106