شش عامل ارزیابی اصوات موسیقایی از غیر موسیقایی

برای ارزیابی صدای موسیقایی از غیر موسیقایی باید شش عامل مورد توجه قرار گیرد. عدم وجود یکی از عوامل مذکور باعث نقص در موسیقایی بودن صدا خواهد بود:

الف): طنین – رنگ یا شیوش یا شخصیت صدا

ب): شدت – ولوم صدا

ج): مدت – قدرت کشش صدا

د): انعطاف – توانایی تغییر درجات صوتی

ذ): ارتفاع – انتقال از درجات پایین به بالای صدا

ر): تابع – مطبوع و دلپذیر بودن صدا


تعداد بازدید: 502