شعور موسیقایی

یکی از مصادیق شعور موسیقایی آن است که خواننده محتوای فنی کار خود را مطابق توانمندی های صوتی و لحنی خود تنظیم و ارائه کند.


تعداد بازدید: 58