صدای انفمی

در آواشناسی عربی به صدای ناشی از ادغام مع الغنه، صدای انفَمی گفته می شود. یعنی جمع صدای انفی (خیشومی) و فمی (دهانی).


تعداد بازدید: 121