صدای اَغَن و اَخَن

صدای غنوی مطلوب را صدای اغن و صدای غنوی نامطلوب را اخن می گویند.


تعداد بازدید: 134