صدای تنفس

صدای تنفس جزو اصوات شهیق بوده و صدای غیر موسیقایی و غیر لحنی محسوب می شود


تعداد بازدید: 148