صوت خنه

حاکم بودن زیاد صدای خیشومی که موجب تغییر نامناسب طنین صدای می شود را صوت خنه می گویند.


تعداد بازدید: 48