طرق وقف بر کلمات مختوم به ضمه

طرق وقف بر کلمات مختوم به ضمه به صورتهای زیر است:

وقف اسکان                وقف روم                        وقف اشمام


تعداد بازدید: 46