عدم استفاده زیاد از سکت در تنغیم

استفاده زیاد از سکت در تنغیم موجب افت زیبایی، شکسته شدن ملودی و قطع صله صوتی می گردد.


تعداد بازدید: 70