عدم افراط در استفاد از مهارتها

بهره گیری و توجه افراطی در بکارگیری بعضی از مهارتها، باعث کاهش ارزش فنی و جذابیت آن می گردد.


تعداد بازدید: 35