عدم ایجاد سکوت در قلقله ها

در اجرای قلقله نباید سکوت ایجاد کرد. سکوتی که در ادای قلقله ایجاد می شود موجب دو بخش شدن کلمه می گردد.


تعداد بازدید: 136