عدم بداهه تصمیم گرفتن در اجرا

بداهه تصمیم گرفتن در اجرای قفلات منجر به عدم تنظیم صحیح ملودی در آن می شود.


تعداد بازدید: 102