عدم تأکید بر روی مای موصول

تأکید بیجا و بی مورد بر روی مای موصوله، آن را تبدیل به مای نافیه می کند.


تعداد بازدید: 79