عدم رعایت استفال و استعلاء

عدم رعایت استفال و استعلاء حروف موجب ایجاد لهجه غیر فصیح در تلاوت می شود.


تعداد بازدید: 100