عدم وصل آیات در ترتیل

 وصل آیات در ترتیل خلاف عرف این مدل قرائت می باشد و اصل بر آن است که بر انتهای آیات وقف شود مگر بعضی از آیات مانند ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون در سوره ماعون که وقف بر للمصلین قبیح و مغایر معنا می باشد.


تعداد بازدید: 147