عوامل ایجاد فرم های تحریری

ترکیب سرعت، پرده، فرم و تعداد تحریرها با یکدیگر  فرم های جدید تحریری را ایجاد می کنند.


تعداد بازدید: 500