عوامل ایجاد نبر

در سه حالت نبر ایجاد می شود:

الف): شدت                   ب): مدت               ج): ارتفاع


تعداد بازدید: 79