عوامل ایجاد گلیساندو در صدا

وجود گلیساندو در حروف بستگی به چند عامل مهم دارد:

الف): گیرش حرف

ب): رهش حرف

ج): کیفیت صدادهی به حروف (سونوریه)

د): پرده صوتی


تعداد بازدید: 615