عوامل مؤثر در اجرای قطعات اوج

رسیدن به درجات اوج صدا در تلاوت بستگی به عوامل مختلفی دارد:

الف): ملودی و نغماتی که به کار گرفته می شود.

ب): مدولاسیون های لحنی

ج): از درجه مطلوب صدا شروع کردن


تعداد بازدید: 406