عوامل مؤثر در ایجاد تــِم موسیقایی استعاذه تلاوت

در تغییر تم های موسیقایی جمله استعاذه، موارد مختلفی می تواند نقش داشته باشد. در زیر به چند عنوان اشاره می گردد:

الف): آکسان ها و تکیه های صوتی و همچنین تعداد این آکسان ها

ب): پرده صوتی

ج): تکنیک ها و فنون مانند ویبراسیون و …

د): سرعت در قرائت

ذ): فواصل صوتی مانند روش استاد عبدالفتاح شعشاعی

ر): کشش و مدت درجات صوتی (این مورد با سایر موارد ترکیب می شود)

ز): مکث روی حروف و با تأخیر ادا کردن آنها مانند روش استاد محمد رمضان

ز): روند اجرای ملودی – به صورت اجرای صدای بالا به پایین مانند فرم موسیقایی استعاذه استاد عبدالفتاح شعشاعی و یا از پایین به بالا مانند فرم موسیقایی استعاذه استاد محمدصدیق منشاوی.

ط): تحریرها به همراه عوامل کیفی آنها


تعداد بازدید: 464