توضیحاتی در خصوص پیام صوت و ارساء در اجرا

کاکاوند

توضیحاتی در خصوص پیام صوت و ارساء در اجرا

مطرح شده در جلسه مجمع قاریان قران کریم


تعداد بازدید: 140