فرود عرفی

منظور از فرود عرفی در مسابقات، نزدیکی کوک صدا، تطابق جنس صدا و ملودی ملاک است.

 


تعداد بازدید: 19