فعال شدن تحریرها

برای فعال شدن تحریرها لازم است در تمرینات، کلماتی که دارای حروف مدی هستند را توجه کرد و از حروف مدی برای محل اجرای تحریرها برای تمرین استفاده کرد.


تعداد بازدید: 53