فن تکرار و وقف و ابتدای صحیح

استفاده از فن تکرار نباید مغایر با قواعد وقف و ابتدای صحیح و مفهوم باشد.


تعداد بازدید: 156