فن گزش

اشاره سریع به یک درجه بالا یا پایین یا درجه ای بالاتر و پایین تر و برگشت سریع به موضع قبلی را گزش می گویند. گزش یکی از ویژگی های اصوات منعطف و از مؤلفات صدای خوانندگی است.


تعداد بازدید: 56