فواصل جنس صبا زمزم

فواصل جنس صبا زمزم به صورت ۵/۰ – ۱ – ۵/۰ و جزو اجناس ناقص محسوب می شود.


تعداد بازدید: 90