قانون قرائت آیه اول سوره یس و قلم در قرائات سبع

در ورش – در یس ادغام و در نون سوره قلم (آیه اول) هم ادغام و هم اظهار

حمزه کوفی – در هر دو آیه، نون ساکنه را اظهار نموده است

کسایی – در هر دو آیه، نون ساکنه را ادغام نموده است

ابوعمروا – در هر دو آیه، نون ساکنه را اظهار نموده است

ابن عامر – در هر دو آیه، نون ساکنه را اظهار نموده است

ابن کثیر – در هر دو آیه، نون ساکنه را اظهار نموده است

یعقوب بصری – در هر دو آیه، نون ساکنه را ادغام نموده است

در حفص – در هر دو آیه، نون ساکنه را اظهار نموده است

خلف – در هر دو آیه، نون ساکنه را ادغام نموده است

ابوجعفر – در هر دو آیه، نون ساکنه را به ایجاد سکت با حرف بعد و به شکل اظهار نون قرائت کرده است.


تعداد بازدید: 57