قرائت اقرائی

اقراء همراه با افهام است و قاری باید به نحوه وقف و وصل خود دقت کند.


تعداد بازدید: 77